2023-10-25Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo diabetologicznePielęgniarstwo pediatrycznePielęgniarstwo kardiologicznePielęgniarstwo psychiatrycznePielęgniarstwo neurologicznePielęgniarstwo rodzinne (POZ)Pielęgniarstwo opieki długoterminowejPielęgniarstwo ginekologicznePielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiPielęgniarstwo onkologicznePielęgniarstwo operacyjnePielęgniarstwo opieki paliatywnejPielęgniarstwo ratunkowePielęgniarstwo transplantacyjnePielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniaPielęgniarstwo neonatologicznePielęgniarstwo nefrologicznePielęgniarstwo epidemiologiczneOchrona zdrowia pracującychPołożnictwoOrganizacja i zarządzaniePielęgniarstwo geriatrycznePielęgniarstwo pulmonologiczne

Kurs na dyspozytora medycznego, wojewódzkiego koordynatora ratownictwa – jaki program i jakie kwalifikacje – czytamy projekt rozporządzenia MZ

Kilka dni temu, 19 października br do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz kursu doskonalącego dyspozytora medycznego. Projekt rozporządzenia określa:

1. Ramowy program kursu:

  • uprawniającego do pracy na stanowisku: dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego
  • doskonalącego dla dyspozytora medycznego odbywanego w ramach indywidulanego rozwoju zawodowego dyspozytora medycznego, 

2, kwalifikacje kadry dydaktycznej; 

3. szczegółowy sposób przeprowadzania egzaminów kończących kursy, o których mowa w pkt 1; 

4. wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu:
  na stanowisko dyspozytora medycznego, na stanowisko wojewódzkiego koordynatora, doskonalącego dyspozytora medycznego. 

Zgodnie z ustawą kursy będą prowadzone przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Program kursów opracowuje i aktualizuje, zgodnie z postępem wiedzy zespół ekspertów powołany przez Centrum. Każdy kurs kończyć się będzie egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. 

Zgodnie z ustawą egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin z części teoretycznej jest przeprowadzany w formie testu, który składa się z zestawu trzydziestu pytań. Egzamin może być przygotowany w formie elektronicznej. Pozytywny wynik z testu teoretycznego otrzymuje osoba zdająca, która uzyskała co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi możliwych do uzyskania. Natomiast egzamin z części praktycznej jest przeprowadzany w formie stacjonarnej i składa się z sześciu symulowanych scenariuszy sprawdzających umiejętności praktyczne osoby zdającej. Oceną końcową za egzamin z części praktycznej jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych od poszczególnych członków komisji. 

Zajęcia kursu na stanowisko dyspozytora medycznego, kursu na stanowisko wojewódzkiego koordynatora oraz kursu doskonalącego dyspozytora medycznego prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu, lub ratownik medyczny, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego programem kursu dyspozytora medycznego oraz dysponujący co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego z wykorzystaniem SWD PRM ( Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego) oraz co najmniej dwa lata z wykorzystaniem podsystemu zintegrowanej łączności .

Projektowane regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. 


Przypominamy, że zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie  Medycznym dyspozytorem moedycznym może być osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiada wykształcenie wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego;
  • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedii lub ortopedii i traumatologii;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu;
  • ukończyła kurs uprawniający do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego oraz realizuje obowiązek indywidualnego rozwoju zawodowego. 

 

Przypominamy również, że wg tej ustawy pielęgniarką systemu jest:

pielęgniarka systemu – pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym; Zrodło:rcl

Zdjęcie: adobe stock

 

 

 

 

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
Usługi i zabiegi
wszystkie
311
koronawirus
28
pandemia
24
szczepienia
17
Narodowy Program Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
16
covid-19
15
lista refundacyjna
14
epidemia
14
raport nik
12
nik
10
kalendarz szczepień
10
szczepienia przeciw COVID-19
9
gif
7
reforma
7
wycofane z obrotu
7
rak płuca
6
ratownictwo medyczne
6
raporty
5
zdrowie psychiczne
5
dokumentacja
5
psychoterapia
5
centra zdrowia psychicznego
5
pielęgniarka poz
4
depresja
4
HPV
4
recepty
4
e-recepta
4
wynagrodzenie
4
psychiatria dzieci i młodzieży
4
projekty ustaw
3
pielęgniarka systemu
3
onkologia
3
egzamin
3
krew
3
przetaczanie krwi
3
krwiodawstwo
3
rozporządzenie
3
poz
3
położna poz
3
choroby płuc
3
badania kliniczne
3
leki 75+
3
zdrowie psychiczne
3
szpital psychiatryczny
3
porada
3
psychiatria dziecięca
3
oddział psychiatryczny
3
program kształcenia
3
grypa
3
kwarantanna
3
terapia uzaleźnień
3
e-skierowanie
3
choroby psychiczne
3
reforma szpitalnictwa
3
choroba zwyrodnieniowa stawów
3
podwyżki
2
konferencja
2
ustawa
2
nfz
2
uzależnienie
2
alkoholizm
2
ból
2
praca
2
transplantacja
2
wyroby medyczne
2
rak piersi
2
geriatria
2
młodzież
2
działania niepożądane
2
pielęgniarstwo
2
konkurs
2
współuzależnienie
2
pochp
2
badania naukowe w pielęgniarstwie
2
projekt rozporządzenia
2
strategia
2
ciąża
2
badania genetyczne
2
starzenie się
2
nowotwór
2
e-zdrowie
2
senior
2
choroby serca
2
otyłość
2
wytyczne
2
dzieci
2
hematologia
2
polityka lekowa
2
rak jelita grubego
2
normy zatrudnienia
2
urlop szkoleniowy
2
uzależnienia
2
karta zgonu
2
rehabilitacja
2
leki na cukrzycę
2
pracodawca
2
morfologia
2
e-recepty
2
diagnoza
2
testy
2
system opieki
2
specjalizacja
2
zabieg operacyjny
2
rak jajnika
2
Optymalizacja materiału tkankowego
2
narkomania
2
e-porada
2
teleporada
2
wymaz
2
patomorforfologia
2
przeszczep serca
2
Nauka przeciw pandemii
2
hemofilia
2
choroby rzadkie
2
oddychamy.online
2
chirurgia bariatryczna
2
samobójstwa
2
choroby zwyrodnieniowe
2
zapalenie stawów
2
leki bezpłatne
2
patronat medialny
2
udar
1
prawo
1
karta pacjenta
1
rzecznik
1
mammografia
1
pielęgniarka szkolna
1
politycy
1
transfuzja
1
książka transuzji
1
młoda pielęgniarka
1
powołanie
1
mięśniaki
1
macica
1
badanie serca
1
badanie epidemiologiczne w pielęgniarstwie
1
stomatologia dziecięca
1
symulacja medyczna
1
instrumentariuszki
1
cukrzyca
1
HIV
1
standard
1
opieka okołoporodowa
1
Nobel medycyna
1
stwardnienie rozsiane
1
zlecenia lekarskie
1
choroby wątroby
1
WHO
1
ankieta
1
tętniak aorty brzusznej
1
alergia
1
dopalacze
1
narkotyki
1
rotawirus
1
zakażenie szpitalne
1
prawa pacjenta
1
spotkania autorskie
1
opinia konsultanta
1
zdrowie publiczne
1
choroby zawodowe
1
schizofrenia
1
przeszczep szpiku
1
przeszczep nerki
1
SOR
1
niewydolność serca
1
komunikat bezpieczeństwa
1
depresja poporodowa
1
padaczka
1
kolonoskopia
1
rak prostaty
1
odwiedziny
1
wstrzymane w obrocie
1
rzs
1
badanie piersi
1
zapalenie płuc
1
AIDS
1
udar mózgu
1
dawca szpiku
1
platforma
1
opiekun
1
endproteza
1
staw ramienny
1
leki wziewne
1
kobieta
1
szkodliwe picie
1
ból przewlekły
1
rak szyjki macicy
1
kleszcze
1
wypis
1
przeszczepy
1
agresja
1
profilaktyka 40 plus
1
profilaktyka
1
informatyzacja
1
jeden etat
1
histerectomia
1
bilans dziecka
1
borelioza
1
podawanie leków
1
informacja medyczna
1
webinar
1
rozmaz
1
zgon pacjenta
1
autyzm
1
praktyki zawodowe
1
nowe metody operacyjne
1
rehabilitacja oddechowa
1
wady postawy
1
choroba niedokrwienna serca
1
lekomania
1
osocze
1
poronienie
1
wady serca
1
przeszczep płuc
1
ablacja
1
białaczka
1
rak macicy
1
choroba afektywno-dwubiegunowa
1
promieniowanie
1
endometrioza
1
badanie krwi
1
choroby kręgosłupa
1
rreforma
1
cukrtzyca
1
centra opieki
1
zaburzenia rytmu
1
siatka płac
1
kwalifikacje
1
komisja zdrowia
1
button
close
SPECJALNOŚCI