Regulamin strony

Regulamin świadczenia usług przez serwis www.pielegniarki.com.pl

Pielegniarki.com.pl to internetowy serwis interaktywny skierowany w szczególności do pielęgniarek i położnych z całej Polski oraz do studentów pielęgniarstwa i/lub położnictwa. Głównymi funkcjami serwisu jest:

a) poszerzanie wiedzy osób zainteresowanych ww. zawodami poprzez publikację artykułów o m.in. aktualnej oraz przewidywanej sytuacji pielęgniarek i położnych w Polsce, ogólnie pojętej medycynie i prawie, dotyczącym przedstawicieli wspominanych profesji,

b) zapewnienie Pielęgniarce, określonej w dalszej części regulaminu, możliwości dobrowolnego i nieodpłatnego dodania swoich danych do bazy serwisu w formie tzw. wirtualnego Profilu.

Domena, logo serwisu, koncepcja serwisu, oprogramowanie serwerów, bazy danych, grafika oraz teksty autorskie należą do usługodawcy serwisu, określonego w poniższym regulaminie.

Niniejszy regulamin normuje zasady korzystania z serwisu www.pielegniarki.com.pl przez użytkowników sieci Internet, wzajemne zobowiązania, zakres odpowiedzialności i tryb rozstrzygania sporów. Korzystanie z serwisu wymaga akceptacji regulaminu w całości. Nie podlega on negocjacjom. Niewyrażenie zgody na którykolwiek z postanowień regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z całości serwisu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego stosowania.

§1. Definicje:

I. Usługodawca/Administrator – ENTROPIA Magdalena Sawicka z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wierzbięcice 44A/lok 53B, 61-568 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Poznania w Poznaniu, pod numerem REGON: 302415606, NIP 876-169-61-66.

II. Serwis –  serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.pielegniarki.com.pl.

III. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

IV. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i/lub położnej, która dokonała Rejestracji w Serwisie.

V. Rejestracja – proces utworzenia Konta przez Użytkownika.

VI. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, za pomocą którego Użytkownik otrzymuje możliwość dostępu do zbioru funkcji po skutecznym zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Serwisie.

VII. Wizytówka – wirtualna wizytówka pielęgniarki lub położnej, zbiór informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkownika podczas zakładania Konta, umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL.

VIII. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.


§2. Rejestracja, utrzymywanie i usunięcie Konta Użytkownika

1. Rejestracja w Serwisie jest wymagana do stworzenia Wizytówki.

2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza i przesłaniu go do Serwisu poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj”.

3. Wprowadzając dane i treści Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe oraz nie naruszają przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich.

4. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją postanowień Regulaminu.

5. Po otrzymaniu wypełnionego formularza Serwis weryfikuje kompletność danych, generuje link aktywacyjny i przesyła go drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu. Kliknięcie w link jest jednoznaczne z utworzeniem Konta, od tej chwili dostępnego poprzez zalogowanie w Serwisie przy użyciu podanych wcześniej danych.

6. Na Koncie utrzymywane są tylko dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkownika.

7. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Z Konta może korzystać tylko jedna osoba. Zabrania się przekazywania hasła dostępowego osobom trzecim.

8. Konto może zostać usunięte na życzenie Użytkownika wyrażone na piśmie, bez podania przyczyny.

9. Konto może zostać tymczasowo zablokowane, całkowicie zablokowane lub usunięte przez zespół bezpieczeństwa Serwisu w razie stwierdzenia złamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Użytkownik nie ma prawa do rejestracji kolejnego Konta.

10. Dostęp do Usług jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za Rejestrację, utrzymywanie Konta oraz utrzymywanie Wizytówki. Usługodawca nie pobiera opłat za opinie i komentarze zamieszczane w Serwisie.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodawania do Serwisu nowych funkcjonalności.

 

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Serwisu, przy czym Usługodawca zobowiązuje się poinformować Użytkowników o planowanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem. §2 ust. 8 stosuje się odpowiednio

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodawania do Serwisu nowych funkcjonalności.


§3. Rejestracja, utrzymywanie i usunięcie Wizytówki Użytkownika

1. Użytkownik, posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i/lub położnej, ma możliwość nieodpłatnego utworzenia Wizytówki, wyświetlanej w ogólnopolskiej bazie Serwisu – wyszukiwarce przeznaczonej dla osób poszukujących profesjonalnej pomocy pielęgniarki lub położnej.

2. Utworzenie Wizytówki wyświetlanej w ogólnopolskiej bazie Serwisu jest dobrowolną, rozszerzoną funkcjonalnością Konta utworzonego przez Użytkownika.

3. Utworzenie Wizytówki wymaga podania podstawowych informacje o Użytkowniku, do których zalicza się: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, województwo, miejscowość wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych i specjalizację pielęgniarki lub położnej, a także dane kontaktowe. Wprowadzając dane Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne z prawem.

4. Jeden Użytkownik  może mieć wyłącznie jedną Wizytówkę. Niedozwolone jest utworzenie Wizytówki wspólnej dla kilku Użytkowników. Wizytówki powtarzające się będą usuwane.

5. W polach imię i nazwisko nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko Użytkownika.

6. W razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca ma prawo zablokować Wizytówkę, a w przypadku nieusunięcia naruszenia we wskazanym przez Usługodawcę terminie, usunąć Wizytówkę.

7. Dostęp do Konta i do Wizytówki jest bezpłatny.  

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodawania nowych funkcjonalności.

9. Użytkownik może edytować dane wskazane na Wizytówce, w szczególności edytować informacje o sobie lub zmieniać/usuwać i dodać swoje zdjęcie.

10. Użytkownik oświadcza, że  wprowadzone przez niego dane są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

11. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Zabrania się zamieszczania w Serwisie zdjęć innych osób.

12. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy.

13. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji nieprawdziwych lub naruszających prawa osób trzecich.


§4. Rodzaje i zakres Usług

1. Usługodawca nieodpłatnie świadczy między innymi następujące Usługi:

a.    udostępnia wyszukiwarkę pielęgniarek i/lub położonych, skatalogowanych według województw, miast i specjalizacji;

b.    zapewnia dostęp do moderowanego forum;

c.     udostępnia kalkulatory medyczne;

d.    udostępnia kalendarz konferencji.

§5. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości lub części Serwisu w nieograniczonym zakresie na własny użytek niekomercyjny, wyłącznie na własne ryzyko.

2. Zabroniona jest redystrybucja i wykorzystywanie treści Serwisu w jakiejkolwiek formie innej niż użytek osobisty bez pisemnej zgody Usługodawcy.

3. Użytkownik zapewnia sprzęt i oprogramowanie do przeglądania stron www oraz dostęp do Internetu we własnym zakresie i na własny koszt. Usługodawca sugeruje korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowanych do najnowszych wersji.

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i niniejszego regulaminu. Ma to na celu ochronę interesów użytkowników oraz osób trzecich.

5. W szczególności w zakresie wypowiedzi Użytkownika w komentarzach oraz na forum Serwisu zabronione jest stosowanie wulgaryzmów, wywyższanie się, poniżanie innych, wywoływanie i podsycanie konfliktów, perswazja, przejawy rasizmu, seksizmu, zamieszczanie podtekstów erotycznych i pornograficznych.

6. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika reklam w dowolnej formie, poza niekomercyjnymi ogłoszeniami drobnymi w miejscu na nie przeznaczonym. O dopuszczeniu treści ogłoszeniowych decyduje każdorazowo Usługodawca.

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje niezgodne z prawem działania dokonane podczas korzystania z Serwisu, takie jak próby włamania, modyfikacji cudzej treści, a także umieszczanie treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin, na przykład oczernianie lub pomawianie innych. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Serwisowi, a związane z jego działaniem niezgodnym z Regulaminem.

8. Użytkownicy zamieszczający własne treści w Serwisie wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez Usługodawcę i jednocześnie upoważniają redakcję Serwisu do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania w Serwisie.

9. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej działania lub zawartości Serwisu, z podaniem opisu zdarzenia, z zachowaniem formy pisemnej, pod adresem podanym w niniejszym Regulaminie. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania.


§6. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Serwis działa w oparciu o przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o prawie prasowym oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Usługodawca i redakcja dokładają wszelkich starań, aby zawarte w Serwisie informacje były rzetelne, prawdziwe, dokładne i kompletne.

3. W szczególności respektowane jest prawo do dyskusji, a także wyraźne oddzielenie  opinii od faktu.

4. Serwis zapewnia równy dostęp do informacji i wspiera dialog społeczny.

5. W razie otrzymania informacji, że w Serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, w formie graficznej, tekstowej, dźwiękowej lub dowolnej innej, Usługodawca podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niezależnie od tego kto te treści umieścił.


§7. Regulamin zamieszczanie komentarzy pod artykułami

1. Komentować treści zamieszczone w Serwisie mogą zarówno Użytkownicy zarejestrowani, jak i niezarejestrowani. Zamieszczanie komentarzy pod artykułami dostępnymi w Serwisie nie wymaga rejestracji.

2. Każdy komentarz przed opublikowaniem musi być zatwierdzony przez Administratora Serwisu.

3. Komentarze powinny odnosić się wyłącznie do zamieszczonych w Serwisie treści. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy: zawierających niecenzuralne słowa bądź wyrażenia, treści propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną, naruszających zasady współżycia społecznego, propagujących alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające. Ponadto niepublikowane będą opinie i komentarze zawierające reklamy produktów lub usług i/lub linki referencyjne do innych stron www.

4. Niedozwolone jest obrażanie osób publicznych i/lub innych osób uczestniczących w dyskusji lub kierowanie gróźb pod ich adresem.

5. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania komentarzy niezgodnych z niniejszym Regulaminem bądź uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy publikowanych przez Użytkowników.


§8. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Serwis nie posiada linii programowej, politycznej ani biznesowej. Wszelkie poglądy, opinie i oceny zamieszczone w niniejszym Serwisie są tylko i wyłącznie wyrazem zdania ich autorów.

2. Korzystanie z niniejszego Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

3. Usługodawca i redakcja Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji. Redakcja Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje medyczne podjęte na podstawie materiałów zawartych w serwisie. W tym zakresie odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na podejmującym decyzję, ponieważ materiały zawarte w serwisie nie mogą stanowić dla Użytkownika podstawy do leczenia, pielęgnowania, rehabilitowania itp. O leczeniu, pielęgnowaniu, rehabilitacji może zdecydować wyłącznie lekarz, pielęgniarka lub inna osoba posiadająca stosowne uprawnienia po przeprowadzeniu osobistego i indywidualnego badania.

4. Ze względu na techniczne ograniczenia Usługodawca i redakcja Serwisu nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby Serwis był pozbawiony wad, ale na jego działanie nie jest w żadnym zakresie udzielana gwarancja, także w zakresie ewentualnych przerw w działaniu, wad oprogramowania, błędów metodycznych i merytorycznych, dokładności i przydatności zamieszczonych informacji.

5. Usługodawca i redakcja Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty ani korzyści utracone przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, w szczególności spowodowanej awarią sprzętu lub oprogramowania, modernizacją, odcięciem od sieci szkieletowej, atakiem hakerskim, ani działaniem siły wyższej lub niezgodnym z prawem lub regulaminem działaniem Użytkowników.

6. Usługodawca i redakcja Serwisu nie odpowiada za żadne działania Użytkowników Serwisu niezgodne z prawem lub Regulaminem, w szczególności za treści udostępniane przez Użytkowników innym Użytkownikom. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich moderowania czyli usunięcia całości lub części uznanej za niezgodną z prawem lub niniejszym Regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

§9. Komunikacja, reklama i marketing

1. W Serwisie mogą być umieszczane treści reklamowe, bezpośrednio lub poprzez adserwer, z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad oraz prawa obowiązującego nadawców. W szczególności treść reklamowa jest wyraźnie oddzielona od redakcyjnej. Reklamy mogą znajdować się zarówno na podstronach serwisu, jak i w komunikacji bezpośredniej.

2. Użytkownik jest świadom, że utrzymanie serwisu jest kosztowne i wymaga ponoszenia regularnych nakładów na infrastrukturę informatyczną, zakup danych rynkowych oraz utrzymywanie zespołu wyspecjalizowanych redaktorów. Jednocześnie, mając na uwadze zasady działania Serwisu, w którym treści dostępne są bez opłat, Użytkownik akceptuje sytuację, w której w ramach korzystania z Serwisu bez opłat, będzie otrzymywał przekaz reklamowy, z którego przychody służą na pokrycie kosztów działania Serwisu.


§10. Postanowienia końcowe

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

Powyższa Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Serwisie i obowiązuje do odwołania lub zmiany. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail na 14 dni przed jej wejściem w życie, tzn. od dnia opublikowania w Serwisie.

Brak akceptacji Regulaminu i/lub Polityki Prywatności danej usługi oznacza brak możliwości pełnego korzystania z Konta Użytkownika w Serwisie.

 

button
close
SPECJALNOŚCI