Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych powstało 24 maja 2013 roku z inicjatywy środowiska łódzkich pielęgniarek i położnych neonatologicznych. Siedzibą Towarzystwa jest Instytut Centrum Zdrowia Matki - Polki w Łodzi. Stowarzyszenie skupia pielęgniarki/pielęgniarzy i położne/położnych opiekujących się noworodkami w pełnym zakresie opieki neonatologicznej (noworodki zdrowe,...

Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych

Celem Stowarzyszenia jest:Prowadzenie i popieranie działalności naukowej oraz dydaktycznej w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego, wydawanie prac.

Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych

Udział w Polskim Towarzystwie Pielęgniarek Nefrologicznych umożliwia wszystkim zainteresowanym pielęgniarkom rozwijanie, doskonalenie oraz rozpowszechnianie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie nefrologii i transplantologii. Umożliwia nawiązywanie kontaktów i podtrzymywanie współpracy pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Towarzystwo...

Czytaj więcej

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Urologicznych

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Urologicznych powstało w 2006 roku. Główne cele Stowarzyszenia to:reprezentowanie interesów pielęgniarek i innych zawodów medycznych związanych z urologią;wyznaczenie celów, kierunków oraz zasad kształcenia i doskonalenia podyplomowego, stała edukacja profesjonalna celem podnoszenia kwalifikacjizawodowychswoich członków;integracja środowiska zawodowego...

Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Położnych

Polskie Towarzystwo Położnych jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, o charakterze naukowym i zawodowym, posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 z późn. zm.).Polskie Towarzystwo Położnych powstało w miejsce istniejącej przy Polskim Towarzystwie Ginekologicznym – Sekcji Położnych.Celem Polskiego Towarzystwa Położnych jest:1. współudział w ustalaniu kierunków rozwoju praktyki...

Czytaj więcej

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych zostało założone w 1998 r.  Od tamtej pory Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa epidemiologicznego, określa standardy kształcenia podyplomowego w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego, inicjuje i promuje skuteczne rozwiązania w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych, integruje środowisko pielęgniarek epidemiologicznych oraz reprezentuje ich interesy. Swoje cele PSPE realizuje poprzez organizowanie szkoleń,...

Czytaj więcej

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii powstała w 2006 r. z inicjatywy osób aktywnie zajmujących się pacjentami chorymi na cukrzycę i ich rodzinami. Założyciele PFED to pielęgniarki i dietetycy pracujący na co dzień w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Międzylesiu oraz w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii SPCSKAM w Warszawie. PFED liczy obecnie ponad 500 członków. Są to pielęgniarki, pedagodzy, dietetycy, psychologowie, lekarze pracujący w...

Czytaj więcej

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych prowadzi działalność naukową w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego, współdziała w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek pediatrycznych, propaguje wiedzę z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego, dba o wysoką etykę zawodową pielęgniarek oraz współdziała w organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie tworzenia podstaw nowoczesnego pielęgniarstwa pediatrycznego.Stowarzyszenie działa poprzez organizowanie konferencji, zjazdów, zebrań naukowych i innych form propagowania wiedzy fachowej, udział członków w różnych formach...

Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej działa od 2006 r., zrzeszając ponad trzysta aktywnych zawodowo pielęgniarek.Głównym celem Towarzystwa jest inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do opracowania i stałego doskonalenia przepisów prawnych regulujących działalność pielęgniarek opieki paliatywnej, wyznaczanie celów, kierunków, zasad kształcenia, integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa w opiece paliatywnej, wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa opieki paliatywnej oraz udzielanie pomocy w organizowaniu i...

Czytaj więcej

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych (PSPO) jest organizacją zrzeszającą pielęgniarki opiekujące się pacjentami z chorobą nowotworową, pracujące w ośrodkach i oddziałach onkologicznych na terenie całego kraju. To właśnie starania działaczek PSPO zapewniły pielęgniarkom onkologicznym m.in. możliwość zdobycia tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, opieki paliatywnej a także podwyższanie kwalifikacji na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. 

Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego ma być odpowiedzią na zmiany zachodzące w polskim ratownictwie medycznym: jednej z nielicznych dziedzin, w których rozwój jest tak dynamiczny.

Czytaj więcej

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych jest stowarzyszeniem mającym na celu kształtowanie i doskonalenie   modelu podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Misją KPiPR jest wspieranie rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa rodzinnego w Polsce. Kolegium inicjuje i podejmuje działania zmierzające do opracowywania i doskonalenia przepisów prawnych regulujących udzielanie świadczeń przez pielęgniarki i położne rodzinne, opiniuje programy kształcenia podyplomowego, a także bierze czynny udział w pracach nad projektami nowych aktów prawnych lub zmian w...

Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i intensywnej Opieki

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i intensywnej Opieki (PTPAiIO) zostało zarejestrowane jako Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym w 1997 roku. Od momentu powołania Towarzystwa systematycznie zwiększa się liczba członków. Obecnie działa w 14 oddziałach regionalnych. Celem działania Towarzystwa jest przede wszystkim prowadzenie i popieranie działalności oświatowej i naukowej w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz specjalności pokrewnych.

Czytaj więcej

Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym, wspomagającym funkcjonowanie Medycyny Szkolnej w formie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Medycyny Szklonej prowadzonych przez pielęgniarki.

Czytaj więcej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek powstało w 1999 r. z inicjatywy pielęgniarek operacyjnych z bloku operacyjnego chirurgii dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku. Początkowo skupiało pielęgniarki operacyjne z województwa podlaskiego, a obecnie dołączają do niego koleżanki i koledzy z innych województw.Pielęgniarki operacyjne są obecnie zmuszanie do wykonywania zadań, do których nie mają uprawnień....

Czytaj więcej
button
close
SPECJALNOŚCI