Rozporządzenia

Wynagrodzenia - akty wykonawcze

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: dziennikustaw.gov.pl

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - uaktualnienie - czerwiec 2020

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludziRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru chorób zakaźnych oraz okresu przechowywania danych zawartych w tym rejestrzeRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze...

Czytaj więcej

Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - rozporządzenia

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.źródła; dziennikustaw.gov.pl

Czytaj więcej

Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 - akty wykonawcze

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.źródło: www.dziennikustaw.gov.pl

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku zacznie obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2020 roku. Rozporządzenie określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności poprzez wskazanie:

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznegoRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznegoRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie...

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Akty wykonawcze do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia:Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. 

Czytaj więcej

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolnościhttp://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1708/1

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczychhttp://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1565/1

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznegoŹródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1555/1

Czytaj więcej

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonuźródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1085/1

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: dziennikustaw.gov.pl

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomaniiźródło aktów prawnych: 

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do Ustawy o działalności leczniczej

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: dziennikustaw.gov.pl

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznegoRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymiRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznychRozporządzenie Ministra...

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do Ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządówRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie...

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Rozporządzenie ustala program pilotażowy dotyczący leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

Dziś, 11 września br, opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Rozporządzenie opublikowano dziś, lecz wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. 

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa.

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa.

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa.

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Na temat rozporządzenia MZ opisującego co wolno podać pielęgniarce lub położnej bez zlecenia lekarskiego pisaliśmy w artykule: Jakich świadczeń udzieli pielęgniarka lub położna samodzielnie bez zlecenia lekarskiego? Jest rozporządzenieZ kolei na temat...

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do Ustawy prawo farmaceutyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu...

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do Kodeksu Pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnychRozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnejUwaga! Teksty aktów...

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej PolskiejRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach...

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenieUwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: http://isap.sejm.gov.pl/.

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do Ustawy o odpadach

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymiRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnychRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadówUwaga!

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do Ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowiaUwaga! 

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznychRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2...

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do Ustawy o publicznej służbie krwi

O ostatnim rozporządzeniu, dotyczącym szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetoczenia krwi, pisaliśmy również w artykule: Czy masz aktualne zaświadczenie o szkoleniu z przetaczania krwi i jej preparatów?

Czytaj więcej

Akty wykonawcze do Ustawy o służbie medycyny pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji.Uwaga! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Portalu nie stanowią źródła prawa. Informacje na stronie są dla użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym. Źródło aktu prawnego: 

Czytaj więcej
button
close
SPECJALNOŚCI