2023-10-13Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo diabetologicznePielęgniarstwo pediatrycznePielęgniarstwo kardiologicznePielęgniarstwo psychiatrycznePielęgniarstwo neurologicznePielęgniarstwo rodzinne (POZ)Pielęgniarstwo opieki długoterminowejPielęgniarstwo ginekologicznePielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiPielęgniarstwo onkologicznePielęgniarstwo operacyjnePielęgniarstwo opieki paliatywnejPielęgniarstwo ratunkowePielęgniarstwo transplantacyjnePielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniaPielęgniarstwo neonatologicznePielęgniarstwo nefrologicznePielęgniarstwo epidemiologiczneOchrona zdrowia pracującychPołożnictwoOrganizacja i zarządzaniePielęgniarstwo geriatrycznePielęgniarstwo pulmonologiczne

Potrzeby obronne państwa – czytamy projekt rozporządzenia Rady Ministrów

Po uchwaleniu ustawy o obronie Ojczyzny rząd pracował miedzy innymi nad uporządkowaniem obowiązków placówek medycznych w razie zagrożenia kraju. Efektem tych prac było ukazanie się 3 października br. projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.

Projektowane rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. Koncentruje się na kwestii przygotowań obronnych przy wykorzystaniu podmiotów leczniczych i porządkuje istniejący stan prawny na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny, tworząc podstawę do planowania i realizacji zadań. Obszarem dodatkowo ujętym w projekcie, w odróżnieniu od regulacji wcześniejszych, są przygotowania na potrzeby obronne realizowane przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, w tym zespołów lotniczych. 

Zadania podmiotów leczniczych

W projekcie uregulowano warunki i sposób realizacji zadań na potrzeby obronne przez określone grupy podmiotów leczniczych, wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych przedsięwzięć:

 • szpitale (oraz inne zakłady lecznicze, jeżeli wystąpi taka potrzeba) przygotowują się do zwiększonego udzielania świadczeń szpitalnych na potrzeby obronne państwa, w tym na potrzeby służb mundurowych, przez zaplanowanie odpowiedniej liczby łóżek szpitalnych, zgodnie ze wskaźnikiem (75 łóżek szpitalnych na 10 tys. mieszkańców województwa),
 • dysponenci zespołów ratownictwa medycznego przygotowują się do zwiększonego udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby obronne przez zespoły ratownictwa medycznego (zwiększenie liczby zespołów co najmniej o 10%),
 • podmioty lecznicze wyznaczone do współdziałania w organizacji zespołów zastępczych miejsc szpitalnych planują zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w zespołach zastępczych miejsc szpitalnych (w szczególności zapewniając personel medyczny), tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zgodnie ze wskaźnikiem: 50 zastępczych miejsc szpitalnych na 10 tys. mieszkańców województwa,
 • regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa przygotowują się do zapewnienia krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych na potrzeby obronne państwa (planując zwiększenie działań w tym obszarze co najmniej o 100%),
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne przygotowują się do zapewnienia zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego na potrzeby obronne państwa, planując zwiększenie gotowości i zdolności w tym celu. 

Personel i kadry medyczne

W procesie planowania powyższych przedsięwzięć uwzględnia się zapewnienie niezbędnego personelu i zabezpieczenia w zakresie infrastruktury, usług, procedur, wyposażenia i zaopatrzenia. W pierwszej kolejności podmioty powinny zaplanować wykorzystanie zasobów własnych oraz zasobów pozyskiwanych w ramach zawartych umów, porozumień, nałożonych świadczeń, w drugiej kolejności zabezpieczenie działalności podmiotów leczniczych i zespołów zastępczych miejsc szpitalnych może nastąpić w oparciu o system rezerw strategicznych oraz odpowiednie rozwiązania prawne i organizacyjne dotyczące funkcjonowania rynku medycznego i farmaceutycznego, wprowadzane stosownie do potrzeb w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

Za zaplanowanie zapewnienia personelu, w tym personelu medycznego, w podmiocie leczniczym odpowiada kierownik tego podmiotu, uwzględniając charakter i wymiar nałożonego zadania na potrzeby obronne. Przy planowaniu należy wziąć pod uwagę pozostawanie zatrudnionych osób do dyspozycji kierownika danego podmiotu leczniczego w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – w szczególności należy uwzględnić czy pracownicy posiadają przydziały mobilizacyjne lub są zatrudnieni jednocześnie w kilku podmiotach leczniczych (co może ich wykluczyć z możliwości pracy w danym podmiocie). Niezbędne jest również realizowanie na bieżąco zadań dotyczących wyłączania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

Należy podkreślić, że wykonywanie w czasie pokoju przedsięwzięć dotyczących przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa ma charakter administracyjno-biurowy i w przypadku podmiotów leczniczych polega głównie na sporządzaniu stosownych planów. Zadania te są finansowane ze środków własnych podmiotów. Ponadto w czasie pokoju są realizowane przedsięwzięcia szkoleniowe, zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia obronnego, przez organy wskazane w tych przepisach. 

Podmioty lecznicze, które nie uczestniczą w realizacji wyżej wskazanych zadań na potrzeby obronne państwa lub uczestniczą w takich zadaniach tylko w określonym zakresie swojej działalności, w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny udzielają świadczeń zdrowotnych w miarę możliwości tak jak w czasie pokoju. Ograniczenie działalności takiego podmiotu leczniczego przewiduje się w sytuacji gdy personel medyczny, infrastrukturę, wyposażenie lub zaopatrzenie takich podmiotów leczniczych planuje się wykorzystać w ramach zadań realizowanych na potrzeby obronne państwa. 

Plany na potrzeby obronne panstwa

W projekcie przyjęto, że w ramach przygotowania do realizacji zadań na poszczególnych szczeblach organizacji i nakładania zadań opracowuje się odpowiednie plany na potrzeby obronne państwa, tj.:

 • plan udzielania świadczeń szpitalnych,
 • plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych,
 • plan udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
 • plan funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego,
 • plan funkcjonowania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego,
 • plan funkcjonowania regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • plan funkcjonowania stacji sanitarno-epidemiologicznych. 

W projektowanych przepisach określono kwestie dotyczące sporządzanych planów: wykonawców planów, organów uzgadniających i zatwierdzających plany, zakresu najważniejszych informacji, które powinny być zawarte w planach, zasad dotyczących aktualizacji planów. 

Plany powinny zawierać tylko niezbędne informacje mające wpływ na realne i prawidłowe wykonanie nałożonych zadań. 

W projekcie zastrzeżono, że dokumentacja związana z planowaniem zadań na potrzeby obronne (decyzje, plany, instrukcje, wytyczne) stanowi tajemnicę prawnie chronioną i nie podlega udostępnianiu na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. 

 

 

 

źródło< rcl, rada ministrów
Zdjęcie: adobe stock


KOMENTARZE
Dodaj komentarz
Usługi i zabiegi
wszystkie
311
koronawirus
28
pandemia
24
szczepienia
17
Narodowy Program Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
16
covid-19
15
lista refundacyjna
14
epidemia
14
raport nik
12
nik
10
kalendarz szczepień
10
szczepienia przeciw COVID-19
9
gif
7
reforma
7
wycofane z obrotu
7
rak płuca
6
ratownictwo medyczne
6
raporty
5
zdrowie psychiczne
5
dokumentacja
5
psychoterapia
5
centra zdrowia psychicznego
5
pielęgniarka poz
4
depresja
4
HPV
4
recepty
4
e-recepta
4
wynagrodzenie
4
psychiatria dzieci i młodzieży
4
projekty ustaw
3
pielęgniarka systemu
3
onkologia
3
egzamin
3
krew
3
przetaczanie krwi
3
krwiodawstwo
3
rozporządzenie
3
poz
3
położna poz
3
choroby płuc
3
badania kliniczne
3
leki 75+
3
zdrowie psychiczne
3
szpital psychiatryczny
3
porada
3
psychiatria dziecięca
3
oddział psychiatryczny
3
program kształcenia
3
grypa
3
kwarantanna
3
terapia uzaleźnień
3
e-skierowanie
3
choroby psychiczne
3
reforma szpitalnictwa
3
choroba zwyrodnieniowa stawów
3
podwyżki
2
konferencja
2
ustawa
2
nfz
2
uzależnienie
2
alkoholizm
2
ból
2
praca
2
transplantacja
2
wyroby medyczne
2
rak piersi
2
geriatria
2
młodzież
2
działania niepożądane
2
pielęgniarstwo
2
konkurs
2
współuzależnienie
2
pochp
2
badania naukowe w pielęgniarstwie
2
projekt rozporządzenia
2
strategia
2
ciąża
2
badania genetyczne
2
starzenie się
2
nowotwór
2
e-zdrowie
2
senior
2
choroby serca
2
otyłość
2
wytyczne
2
dzieci
2
hematologia
2
polityka lekowa
2
rak jelita grubego
2
normy zatrudnienia
2
urlop szkoleniowy
2
uzależnienia
2
karta zgonu
2
rehabilitacja
2
leki na cukrzycę
2
pracodawca
2
morfologia
2
e-recepty
2
diagnoza
2
testy
2
system opieki
2
specjalizacja
2
zabieg operacyjny
2
rak jajnika
2
Optymalizacja materiału tkankowego
2
narkomania
2
e-porada
2
teleporada
2
wymaz
2
patomorforfologia
2
przeszczep serca
2
Nauka przeciw pandemii
2
hemofilia
2
choroby rzadkie
2
oddychamy.online
2
chirurgia bariatryczna
2
samobójstwa
2
choroby zwyrodnieniowe
2
zapalenie stawów
2
leki bezpłatne
2
patronat medialny
2
udar
1
prawo
1
karta pacjenta
1
rzecznik
1
mammografia
1
pielęgniarka szkolna
1
politycy
1
transfuzja
1
książka transuzji
1
młoda pielęgniarka
1
powołanie
1
mięśniaki
1
macica
1
badanie serca
1
badanie epidemiologiczne w pielęgniarstwie
1
stomatologia dziecięca
1
symulacja medyczna
1
instrumentariuszki
1
cukrzyca
1
HIV
1
standard
1
opieka okołoporodowa
1
Nobel medycyna
1
stwardnienie rozsiane
1
zlecenia lekarskie
1
choroby wątroby
1
WHO
1
ankieta
1
tętniak aorty brzusznej
1
alergia
1
dopalacze
1
narkotyki
1
rotawirus
1
zakażenie szpitalne
1
prawa pacjenta
1
spotkania autorskie
1
opinia konsultanta
1
zdrowie publiczne
1
choroby zawodowe
1
schizofrenia
1
przeszczep szpiku
1
przeszczep nerki
1
SOR
1
niewydolność serca
1
komunikat bezpieczeństwa
1
depresja poporodowa
1
padaczka
1
kolonoskopia
1
rak prostaty
1
odwiedziny
1
wstrzymane w obrocie
1
rzs
1
badanie piersi
1
zapalenie płuc
1
AIDS
1
udar mózgu
1
dawca szpiku
1
platforma
1
opiekun
1
endproteza
1
staw ramienny
1
leki wziewne
1
kobieta
1
szkodliwe picie
1
ból przewlekły
1
rak szyjki macicy
1
kleszcze
1
wypis
1
przeszczepy
1
agresja
1
profilaktyka 40 plus
1
profilaktyka
1
informatyzacja
1
jeden etat
1
histerectomia
1
bilans dziecka
1
borelioza
1
podawanie leków
1
informacja medyczna
1
webinar
1
rozmaz
1
zgon pacjenta
1
autyzm
1
praktyki zawodowe
1
nowe metody operacyjne
1
rehabilitacja oddechowa
1
wady postawy
1
choroba niedokrwienna serca
1
lekomania
1
osocze
1
poronienie
1
wady serca
1
przeszczep płuc
1
ablacja
1
białaczka
1
rak macicy
1
choroba afektywno-dwubiegunowa
1
promieniowanie
1
endometrioza
1
badanie krwi
1
choroby kręgosłupa
1
rreforma
1
cukrtzyca
1
centra opieki
1
zaburzenia rytmu
1
siatka płac
1
kwalifikacje
1
komisja zdrowia
1
button
close
SPECJALNOŚCI