2020-02-10Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo rodzinnePielęgniarstwo opieki długoterminowejPielęgniarstwo onkologicznePielęgniarstwo opieki paliatywnejPielęgniarstwo epidemiologiczneOchrona zdrowia pracującychOrganizacja i zarządzanie

Narodowa Strategia Onkologiczna

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały.

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały.

NSO to tzw. cancer plan, czyli kompleksowy program walki z rakiem. Strategia jest odpowiedzią na wzrost zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce. NSO wytycza kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, wskazując na 5 obszarów strategicznych, kluczowych dla poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową. 

Celem nadrzędnym NSO jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej, a także zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach oraz poprawa jakości życia w trakcie i po ukończonym leczeniu. Realizacja Narodowej Strategii Onkologicznej umożliwia odwrócenie niekorzystnych trendów takich jak fragmentacja opieki, rozproszenie świadczeń i ośrodków onkologicznych, które dotychczas wpływały na jakość leczenia onkologicznego, a co za tym idzie zwiększa szanse pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej.

Strategia została opracowana przez działający przy ministrze zdrowia, Zespół do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 969) w skład Zespołu weszli:

 • przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym m.in. konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, przedstawiciel Krajowego Rejestru Nowotworów, Przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego;
 • przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia; Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Naczelnej Izby Lekarskiej; Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;
 • przedstawiciele polskich towarzystw naukowych;
 • przedstawiciele organizacji zrzeszających pacjentów, do których zadań statutowych należy ochrona praw chorych na choroby nowotworowe;
 • przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. 

Liczba nowotworów wzrasta

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków. Liczba pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym stale wzrasta, czego przyczyną jest zarówno proces starzenia się społeczeństwa, jak i wzrost narażenia na czynniki związane ze stylem życia. 

Co roku na choroby nowotworowe zapada ponad 160 tysięcy Polaków, a ok. 100 tysięcy umiera z ich powodu. W przypadku około 50 proc. nowotworów można podjąć skuteczne działania profilaktyczne, dlatego NSO kładzie ogromny nacisk na profilaktykę i edukację. 

Narodowa Strategia Onkologiczna dużą wagę przywiązuje do jakości życia pacjentów. W Polsce żyje około 1 miliona osób, u których zdiagnozowano lub wyleczono nowotwór, a prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 5 lat liczba pacjentów onkologicznych może wzrosnąć o 15 proc., zaś w perspektywie 10 lat o 28 proc. Z tego powodu bardzo istotne są kwestie zarówno profilaktyki pierwotnej, jak prewencji wtórnej.

Realizacja Narodowej Strategii Onkologicznej umożliwia obniżenie kosztów wynikających z obciążenia pacjentów chorobami nowotworowymi. 

Pięć obszarów działania

Aby poprawić sytuację polskich pacjentów oraz lekarzy zajmujących się diagnostyką i terapią w onkologii, Strategia koncentruje się na 5 obszarach:

 1. Inwestycje w kadry medyczne
  1. zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii i lekarzy specjalności pokrewnych
  2. poprawa jakości kształcenia kadry medycznej
 2. Inwestycje w edukację  dotyczące stylu życia
  1. wprowadzenie regulacji prawnych związanych z ograniczeniem palenia tytoniu, walką z otyłością, ochroną przeciw promieniowaniu UV
  2. kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych
  3. szczepienia HPV dla dziewcząt i chłopców
  4. włączenie lekarzy POZ i medycyny pracy w działania prewencji pierwotnej
 3. Inwestycje w pacjenta
  1. zwiększenie dostępności do badań przesiewowych
  2. wprowadzenie nowych badań przesiewowych
  3. poprawa jakości realizowanych badań przesiewowych
  4. zwiększenie zaangażowania zespołów POZ i medycyny pracy w poprawę zgłaszalności na badania przesiewowe
 4. Inwestycje w naukę i innowacje
  1. wsparcie badań naukowych w onkologii
  2. większy udział pacjentów onkologicznych w badaniach klinicznych
  3. dostęp do innowacyjnych terapii
  4. zwiększenie liczby leków refundowanych
 5. Inwestycje w system opieki onkologicznej
  1. wdrożenie Krajowej Sieci Onkologicznej
  2. utworzenie podmiotów wyspecjalizowanych w diagnostyce i leczeniu wybranych nowotworów
  3. zapewnienie najwyższej jakości standardów diagnostyki i leczenia dla wszystkich pacjentów onkologicznych
  4. zwiększenie dostępu do nowoczesnej aparatury medycznej
  5. poprawa infrastruktury szpitali
  6. rozwój opieki rehabilitacyjnej, paliatywnej i hospicyjnej
  7. poprawa jakości życia pacjentów onkologicznych 
  8. prawo do życia bez bólu dla wszystkich pacjentów onkologicznych
  9. uruchomienie Narodowego Portalu Onkologicznego

Źródłem finansowania działań przewidzianych w Strategii jest budżet państwa. Planowane nakłady na realizację zadań wynikających ze Strategii zaplanowane na lata 2020-2030 wynoszą 5 mld 100 mln zł. 

Strategia może być finansowana ze środków innych niż publiczne, w przypadku gdy taki sposób finansowania wynika z harmonogramu wdrażania Strategii, m.in. środków z budżetu Unii Europejskiej oraz programów wspólnotowych.

Strategia będzie aktualizowana nie rzadziej niż raz na 5 lat, w szczególności w przypadku istotnych zmian w obszarze onkologii. 

Najważniejsze działania w ramach NSO

NSO zakłada wprowadzenie:

 • od września 2020 r.  zajęć  o zdrowiu, które mają być realizowane np. w ramach godzin wychowawczych. 
 • od 2021 r.  szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewcząt w wieku dojrzewania.
 • w 2021 r. narzędzi motywacyjnych dla zespołów POZ majonych na celu objęcie „lokalnych” populacji osób z grup podwyższonego ryzyka badaniami przesiewowymi. 
 • w 2022 r. narzędzi motywacyjnych dla zespołów medycyny pracy mających na celu objęcie pracowników z grup podwyższonego ryzyka badaniami przesiewowymi.
 • od 2024 r. finansowania ze środków publicznych nowych programów badań przesiewowych, w grupach wysokiego ryzyka, w szczególności w kierunku wykrywania nowotworów płuca i nowotworów gruczołu krokowego.
 • do końca 2023 r. obowiązku stosowania mammografów cyfrowych w wykonywaniu badań przesiewowych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. 
 • do końca 2022 r. interaktywnej e-platformy dla pacjentów i badaczy dotyczącej prowadzonych badań klinicznych w dziedzinie onkologii. 
 • do końca 2022 r. 4 nowych ośrodków badań wczesnych faz w onkologii.
 • do końca 2030 r. przynajmniej 90% dostępnych terapii onkologicznych wśród wszystkich refundowanych na terenie UE.
 • do końca 2024 r. działań mających na celu zwiększenie dostępu do świadczeń opieki rehabilitacyjnej, opieki paliatywnej i hospicyjnej w poszczególnych województwach. 


źródło: www,mz.gov.plKOMENTARZE
Dodaj komentarz
Usługi i zabiegi
wszystkie
564
nik
26
epidemia
24
pandemia
21
koronawirus
17
szczepienia
14
wycofane z obrotu
14
raporty
12
gif
12
kalendarz szczepień
11
symulacja medyczna
11
lista refundacyjna
10
podwyżki
8
dokumentacja
7
pielęgniarka poz
7
projekty ustaw
6
alkoholizm
5
wyroby medyczne
5
młodzież
5
studia pielęgniarskie
5
studia
5
ustawa
4
uzależnienie
4
pielęgniarka szkolna
4
położna poz
4
badania naukowe w pielęgniarstwie
4
projekt rozporządzenia
4
cukrzyca
4
recepty
4
praca
3
rozporządzenie
3
pielęgniarstwo
3
współuzależnienie
3
poz
3
ciąża
3
prawa pacjenta
3
badania kliniczne
3
dzieci
3
ratownictwo medyczne
3
SOR
3
zdrowie psychiczne
3
stypendia
3
normy zatrudnienia
3
uzależnienia
3
e-recepta
3
wynagrodzenie
3
pracodawca
3
porada
3
e-recepty
3
program kształcenia
3
profilaktyka
3
covid-19
3
kwarantanna
3
pielęgniarka systemu
2
udar
2
prawo
2
zdrowie psychiczne
2
żywienie
2
nfz
2
ból
2
egzamin
2
rak piersi
2
politycy
2
reforma
2
młoda pielęgniarka
2
konkurs
2
strategia
2
badania genetyczne
2
choroby płuc
2
zdrowie publiczne
2
leki 75+
2
programy edukacyjne
2
braki leków
2
urlop szkoleniowy
2
leki na cukrzycę
2
alkoholizm kobiet
2
testy
2
system opieki
2
grypa
2
raport nik
2
psychoterapia
2
e-porada
2
apteki
1
karta pacjenta
1
transplantacja
1
rzecznik
1
onkologia
1
zakażenie
1
mammografia
1
geriatria
1
populacja
1
Polska
1
krew
1
przetaczanie krwi
1
krwiodawstwo
1
transfuzja
1
książka transuzji
1
działania niepożądane
1
powołanie
1
pochp
1
rak płuca
1
pielęgniarka anestezjologiczna
1
badanie serca
1
kardiologia
1
pielęgniarka kardiologiczna
1
badanie epidemiologiczne w pielęgniarstwie
1
deklaracja wyboru
1
program e-learningowy
1
stomatologia dziecięca
1
instrumentariuszki
1
HIV
1
leczenie ran
1
starzenie się
1
standard
1
opieka okołoporodowa
1
nowotwór
1
niepełnosprawni
1
odra
1
WHO
1
zaburzenia słuchu
1
ankieta
1
tętniak aorty brzusznej
1
program przesiewowy
1
e-zdrowie
1
mastektomia
1
narkotyki
1
rotawirus
1
zakażenie szpitalne
1
spotkania autorskie
1
depresja
1
badania sportowe
1
gruźlica
1
HPV
1
łuszczyca
1
choroby skóry
1
senior
1
gis
1
choroby serca
1
otyłość
1
nowotwory krwi
1
karmienie piersią
1
polityka lekowa
1
rak jelita grubego
1
implant ślimakowy
1
szpital psychiatryczny
1
wstrzymane w obrocie
1
AIDS
1
udar mózgu
1
opinia prawna
1
dawca szpiku
1
platforma
1
karta zgonu
1
rejestracja
1
kampania
1
nadwaga
1
morfologia
1
metformina
1
realizacja zleceń
1
kobieta
1
umowy elektroniczne
1
virus
1
psychiatria dziecięca
1
oddział psychiatryczny
1
przeszczepy
1
agresja
1
specjalizacja
1
profilaktyka 40 plus
1
informatyzacja
1
zabieg operacyjny
1
zalecenia
1
jeden etat
1
bilans dziecka
1
Optymalizacja materiału tkankowego
1
obrzęk limfatyczny
1
ubezpieczenie
1
rzecznik
1
apel
1
webinar
1
rozmaz
1
zgon pacjenta
1
autyzm
1
mapy potrzeb zdrowoynych
1
praktyki zawodowe
1
narkomania
1
terapia uzaleźnień
1
rehabilitacja oddechowa
1
powikłania
1
wady postawy
1
teleporada
1
button
close
SPECJALNOŚCI