2022-03-02

Informacja Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia dokumentacji szczepień ochronnych w postaci elektronicznej w e-Karcie Szczepień

Od dnia 1 marca 2022 r. w aplikacji Gabinet.gov zostanie udostępniona funkcjonalność e-Karty Szczepień[1],umożliwiająca zarejestrowanie w elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, wykonanie każdego szczepienia ochronnego (obowiązkowego lub zalecanego). 

 

Rejestracja szczepień w e-Karcie Szczepień jest fakultatywna. Nadal możliwe jest prowadzenie dokumentacji szczepień w postaci papierowej (w Karcie uodpornienia) na dotychczasowych zasadach (jedynie rejestracja szczepień przeciw COVID-19 i powszechnych szczepień przeciw grypie na sezon 2021/2022 obowiązkowo musi być prowadzona w e-Karcie Szczepień).

W przypadku dokonania wpisu o szczepieniu w e-Karcie Szczepień nie jest wymagane dokonanie:

1) tego samego wpisu w Karcie uodpornienia (wpis taki nadal może być jednak wykonany np. w celu zachowania ciągłości dokumentowania już rozpoczętych szczepień wielodawkowych);

2) wpisu o szczepieniu w wykazie zabiegów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.[2]

Fakt zaszczepienia pacjenta zostanie automatycznie odnotowany w Internetowym Koncie Pacjenta osoby poddanej szczepieniu. Równocześnie nadal konieczne jest udokumentowanie szczepienie przez osobę, która je przeprowadziła w papierowej Książeczce Szczepień będącej częścią Książeczki Zdrowia Dziecka (zewnętrzna dokumentacja medyczna sporządzana na potrzeby pacjenta).

Zmiana sposobu raportowania szczepienia z papierowego w karcie uodpornienia na elektroniczny w e-Karcie Szczepień nie pociąga za sobą zmiany sposobu finasowania szczepień i wystawiania raportów rozliczenia za usługę przez NFZ.


[1] Karta Szczepień została określona w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o prowadzona w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r. poz. 666 z późn. zm.).

[2] Art. 21 a i 21 b ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 z późn. zm.)

Wpis do e-Karty Szczepień

Badanie kwalifikacyjne: W Gabinet.gov należy odnotować informacje o wyniku badania kwalifikacyjnego tj. zakwalifikowaniu pacjenta do szczepienia:

1. ścieżka elektroniczna – status zakwalifikowany,

2. ścieżka papierowa – status zakwalifikowany;

lub odroczeniu szczepienia albo odroczeniu długoterminowym i skierowaniu na konsultację do poradni specjalistycznej – status niezakwalifikowany*.

Jeśli na podstawie badania kwalifikacyjnego pacjent nie został zakwalifikowany, formularz wymaga uzupełnienia odpowiednich pól („odroczono do dnia” (wybór z kalendarza) oraz „powód z listy”; „odroczono długoterminowo i skierowano na konsultację” oraz „powód z listy”).

 

*Wystawienie zaświadczenia o wykonaniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego dodatkowo w postaci papierowej jest obowiązkowe, w tych przypadkach gdy lekarz stwierdzi przeciwwskazania do przeprowadzenia obowiązkowego szczepienia ochronnego dające podstawy do długotrwałego odroczenia wykonania szczepienia i skierował pacjenta na konsultację specjalistyczną do poradni. W pozostałych przypadkach (tzn. zakwalifikowaniu do szczepienia albo odroczeniu o charakterze krótkotrwałym) wprowadzenie w Karcie szczepienia danych o przeprowadzeniu badania kwalifikacyjnego wypełnia obowiązek wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn zm.) 

Podanie szczepionki: W Gabinet.gov należy odnotować informacje o podaniu szczepionki.

Wpis do e-Karty Szczepień umożliwia podgląd faktu zaszczepienia w IKP.

Rejestracja e-Karty Szczepień w Gabinet.gov

Do rejestracji szczepień innych niż COVID-19 służy zakładka o nazwie „Szczepienia”. Dotychczas w tej zakładce możliwa była rejestracja szczepień przeciwko grypie oraz HPV. Aktualnie jest możliwość wyboru każdej procedury szczepiennej ze słownika ICD-9 (oprócz COVID-19, dla której jest osobna sekcja „Szczepienia COVID”). Pracownik może przeszukiwać słownik po kodzie lub fragmencie nazwy procedury.

Konieczne jest odnotowanie faktu przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego
w podzakładce „Badanie kwalifikacyjne” lub w e-Karcie Szczepienia jeśli kwalifikacja jest w wersji papierowej lub badanie kwalifikacyjne i szczepienie przeprowadza ten sam pracownik medyczny. W podzakładce „Badanie kwalifikacyjne” pracownik medyczny z katalogu ICD-9 (ograniczonego do procedur szczepiennych) wskazuje której procedury dotyczy badanie kwalifikacyjne oraz wprowadza pozostałe informacje m.in. czy pacjent jest zakwalifikowany lub jeśli nie, wprowadza szczegółowe informacje na ten temat. 

Rys. 1. Badanie kwalifikacyjne o statusie „zakwalifikowany”

Rys. 2 Badanie kwalifikacyjne w statusie „niezakwalifikowany” ze wskazanym terminem odroczenia

W e-Karcie Szczepień uprawniony pracownik wybiera z ww. katalogu ICD-9 procedurę- rodzaj szczepienia, wówczas zostanie wczytany odpowiedni formularz. 

Rys. 3. Formularz e-Karty szczepień

Jeśli zarejestrowano badanie kwalifikacyjne w formie elektronicznej w Gabinet.gov, informacje zostaną doczytane do e-Karty szczepień. Pracownik uzupełnia wszystkie wymagane dane. 

Wprowadzając dane o preparacie, którym wykonano szczepienie, użytkownik może wyszukiwać po fragmencie nazwy spośród produktów zarejestrowanych w Rejestrze Produktów Leczniczych. 

! Formularz jest zbudowany analogicznie jak w przypadku szczepień COVID-19 czy przeciwko grypie lub HPV.

 

Raportowanie

W e-Karcie Szczepień, każde szczepienie** wymaga zaznaczenia zaraportowania i wskazania znacznika finansowania spośród:

  • Prywatne (szczepienie w całości komercyjne)
  • Publiczne - szczepienie w punkcie szczepień (szczepienia w punkcie szczepień z podaniem szczepionki z PSSE lub na podstawie recepty lekarskiej)
  • Inne (realizacja programów samorządowych, szczepienie pracownicze)

Rys. 4 Wybór sposobu finansowania szczepienia

**Szczepienia przeciw COVID-19 oraz przeciw grypie, mają odrębne znaczniki sposobu finansowania.

Ważne!

  • Po rejestracji szczepienia*** aktualnie nie jest możliwe wydrukowanie zaświadczenia o wykonanym szczepieniu z powodu braku możliwości generowania PDF z zaświadczeniem o wykonanym szczepieniu. Wystawienie zaświadczenia o wykonanym szczepieniu na użytek pacjenta pozostaje wyłącznie możliwe w wersji papierowej,
  • Do szczepień za wyjątkiem szczepienia przeciw COVID-19 nie służą e-skierowania,
  • E-Karta Szczepień może zostać założona przy realizacji każdego szczepienia ochronnego,
  • Rejestracja szczepienia w e-Karcie Szczepień jest możliwa bez względu na rodzaj finasowania świadczenia i jego źródło,
  • Wpis do e-Karty Szczepień zapewnia bezpieczny dostęp do bieżącej informacji o wykonanych szczepieniach ochronnych osób uprawnionych z personelu medycznego. W tym przypadku nie jest wymagana zgoda osoby poddanej szczepieniu lub jej przedstawiciela ustawowego,
  • Wpis do e-Karty Szczepień nie zwalnia osób wystawiających zaświadczenie o urodzeniu żywym z obowiązku założenia karty uodpornienia oraz książeczki szczepień dziecka.

***możliwość generowania zaświadczeń wyłącznie dla szczepień przeciw Covid-19.


[videobox]
źródła: mz.gov.pl

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
Usługi i zabiegi
wszystkie
223
koronawirus
27
pandemia
22
Narodowy Program Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
16
covid-19
15
epidemia
14
szczepienia
13
nik
10
raport nik
10
lista refundacyjna
9
szczepienia przeciw COVID-19
9
wycofane z obrotu
7
gif
6
kalendarz szczepień
6
ratownictwo medyczne
5
raporty
4
dokumentacja
4
rak płuca
4
pielęgniarka poz
4
recepty
4
e-recepta
4
onkologia
3
egzamin
3
reforma
3
poz
3
położna poz
3
depresja
3
wynagrodzenie
3
porada
3
program kształcenia
3
grypa
3
kwarantanna
3
terapia uzaleźnień
3
psychoterapia
3
e-skierowanie
3
podwyżki
2
pielęgniarka systemu
2
zdrowie psychiczne
2
nfz
2
uzależnienie
2
alkoholizm
2
praca
2
geriatria
2
młodzież
2
rozporządzenie
2
działania niepożądane
2
pielęgniarstwo
2
współuzależnienie
2
badania naukowe w pielęgniarstwie
2
projekt rozporządzenia
2
strategia
2
ciąża
2
badania genetyczne
2
starzenie się
2
e-zdrowie
2
badania kliniczne
2
senior
2
wytyczne
2
dzieci
2
rak jelita grubego
2
szpital psychiatryczny
2
normy zatrudnienia
2
urlop szkoleniowy
2
uzależnienia
2
karta zgonu
2
rehabilitacja
2
pracodawca
2
morfologia
2
e-recepty
2
diagnoza
2
testy
2
psychiatria dziecięca
2
oddział psychiatryczny
2
system opieki
2
specjalizacja
2
zabieg operacyjny
2
Optymalizacja materiału tkankowego
2
narkomania
2
e-porada
2
teleporada
2
wymaz
2
patomorforfologia
2
Nauka przeciw pandemii
2
hemofilia
2
oddychamy.online
2
samobójstwa
2
projekty ustaw
1
udar
1
konferencja
1
ustawa
1
karta pacjenta
1
ból
1
transplantacja
1
wyroby medyczne
1
pielęgniarka szkolna
1
politycy
1
krew
1
przetaczanie krwi
1
krwiodawstwo
1
transfuzja
1
książka transuzji
1
młoda pielęgniarka
1
powołanie
1
konkurs
1
pochp
1
badanie epidemiologiczne w pielęgniarstwie
1
stomatologia dziecięca
1
symulacja medyczna
1
instrumentariuszki
1
cukrzyca
1
standard
1
opieka okołoporodowa
1
stwardnienie rozsiane
1
zlecenia lekarskie
1
choroby wątroby
1
WHO
1
choroby płuc
1
ankieta
1
tętniak aorty brzusznej
1
dopalacze
1
narkotyki
1
rotawirus
1
zakażenie szpitalne
1
spotkania autorskie
1
zdrowie publiczne
1
HPV
1
otyłość
1
schizofrenia
1
leki 75+
1
hematologia
1
SOR
1
komunikat bezpieczeństwa
1
depresja poporodowa
1
zdrowie psychiczne
1
kolonoskopia
1
rak prostaty
1
odwiedziny
1
wstrzymane w obrocie
1
udar mózgu
1
platforma
1
opiekun
1
endproteza
1
kobieta
1
szkodliwe picie
1
rak szyjki macicy
1
wypis
1
agresja
1
profilaktyka 40 plus
1
profilaktyka
1
informatyzacja
1
jeden etat
1
bilans dziecka
1
rak jajnika
1
podawanie leków
1
informacja medyczna
1
webinar
1
rozmaz
1
zgon pacjenta
1
autyzm
1
praktyki zawodowe
1
nowe metody operacyjne
1
wady postawy
1
lekomania
1
poronienie
1
centra zdrowia psychicznego
1
choroby psychiczne
1
choroby rzadkie
1
chirurgia bariatryczna
1
reforma szpitalnictwa
1
choroba zwyrodnieniowa stawów
1
psychiatria dzieci i młodzieży
1
białaczka
1
choroba afektywno-dwubiegunowa
1
promieniowanie
1
button
close
SPECJALNOŚCI