2017-08-11

Polskie Towarzystwo Położnych

Polskie Towarzystwo Położnych jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, o charakterze naukowym i zawodowym, posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 z późn. zm.).

Polskie Towarzystwo Położnych powstało w miejsce istniejącej przy Polskim Towarzystwie Ginekologicznym – Sekcji Położnych.

Celem Polskiego Towarzystwa Położnych jest:

1. współudział w ustalaniu kierunków rozwoju praktyki położniczej

2. rozwój międzynarodowej współpracy w dziedzinie położnictwa, neonatologii i ginekologii

3. podnoszenie poziomu jakości profesjonalnej opieki położniczej i ginekologicznej świadczonej przez położne na rzecz kobiety i jej rodziny

4. doskonalenie zawodowe położnych poprzez wdrażanie najnowszych osiągnięć wiedzy medycznej w dziedzinie położnictwa, neonatologii i ginekologii oraz dziedzin wspomagających nauki medyczne

5. zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia Podyplomowego

6. współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu założeń oraz programów polityki zdrowotnej promującej zdrowie kobiet i rodzin oczekujących narodzin dziecka

7. kształtowanie pozytywnych postaw wobec zdrowia i jego promocji oraz profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych, w dziedzinach: płciowości, dojrzewania, aktywności seksualnej i przygotowania do rodzicielstwa – w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa

8. opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz ich redagowanie na łamach czasopism fachowych

9. upowszechnianie zasad kodeksu etyki zawodowej położnej

10. reprezentowanie i ochrona zawodu położnej

Polskie Towarzystwo Położnych realizuje swoje cele poprzez:

1. współpracę z towarzystwami naukowymi, a w szczególności z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Polskim Towarzystwem Medycyny Perinatalnej i Polskim Towarzystwem Neonatologicznym oraz szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą zmierzającymi do podniesienia wiedzy z zakresu położnictwa, neonatologii i ginekologii

2. współpracę z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych oraz z samorządami innych zawodów medycznych w kraju i za granicą

3. współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami resortowymi i instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego działającymi na rzecz zdrowia kobiety, dziecka, rodziny i społeczeństwa

4. współpracę z konsultantem krajowym i konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego oraz innych pielęgniarstw

5. współpracę z konsultantem krajowym i konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii

6. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, a w szczególności w sprawach organizacji opieki nad matką i dzieckiem

7. określanie standardów profesjonalnej opieki w fizjologicznym i patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu oraz w odniesieniu do kobiety zdrowej, zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie

8. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych

9. promowanie osiągnięć naukowych oraz najlepszych rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia kobiety i rodziny

10. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji oraz posiedzeń naukowych

11. delegowanie przedstawicieli Towarzystwa na międzynarodowe kongresy, zjazdy i sympozja

12. pomoc naukową i poradnictwo fachowe na rzecz członków Towarzystwa

13. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej

14. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego, a w szczególności specjalizacji zawodowych położnych

15. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu położnej

16. występowanie z wnioskami legislacyjnymi dotyczącymi kształcenia i wykonywania zawodu położnej

17. delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do udziału w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych opieki zdrowotnej oraz specjalistycznych komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

18. zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawach odznaczeń resortowych i państwowych

Na dzień dzisiejszy dzień w KRS zostało zarejestrowanych 13 oddziałów PTP, są to:

1. Oddział w Lublinie;

2. W Poznaniu;

3. W Łodzi;

4. W Krośnie;

5. W Krakowie;

6. W Warszawie;

7. W Szczecinie;

8. W Gdańsku;

9. W Opolu;

10. We Wrocławiu;

11. W Bydgoszczy 

12. W Rzeszowie

13. W Przeworsku.

Skład Zarządu Głównego PTP

1. Prezes – dr hab. Beata Pięta, Profesor UM w Poznaniu;

2. V-ce Prezes dr Agnieszka Bień – UM w Lublinie;

3. V-ce Prezes dr Bożena Kulesza-Brończyk – UM w Białymstoku;

4. Skarbnik – mgr Barbara Gardyjas;

5. Sekretarz – mgr Ewa Janiuk Opole;

6. Członek Zarządu – Maria Kaleta

Komisja Rewizyjna:

1. Maria Rabiej;

2. Agnieszka Szymczak;

3. Barbara Zych;

4. Lidia Kopeć;

5. Marzena Strahl.

www: ptpol.pl; FB: facebook.com/Polskie...

button
close
SPECJALNOŚCI