2017-04-03

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i intensywnej Opieki

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i intensywnej Opieki (PTPAiIO) zostało zarejestrowane jako Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym w 1997 roku. Od momentu powołania Towarzystwa systematycznie zwiększa się liczba członków. Obecnie działa w 14 oddziałach regionalnych.

Celem działania Towarzystwa jest przede wszystkim prowadzenie i popieranie działalności oświatowej i naukowej w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz specjalności pokrewnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

1. Organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, zebrań naukowych, odczytów, wystaw, pokazów oraz innych form edukacyjnych. 2. Wydawanie prac naukowych, czasopism oraz innych publikacji i broszur związanych z celami Towarzystwa. 3. Udział w różnych formach edukacji zawodowej 4. Uczestnictwo przedstawicieli Towarzystwa w egzaminach kursów kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych, w komisjach kwalifikacyjnych, konkursowych na stanowiska kierownicze. 5. Udział członków w kształtowaniu programów edukacji zawodowej w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. 6. Współpracę z innymi instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych , w tym w szczególności z parlamentem, administracja publiczną, zespołem konsultantów, mediami i innymi podmiotami i organizacjami. 7. Współpracę z zagranicznymi towarzystwami i organizacjami mającymi podobne lub pokrewne cele. 8. Branie udziału w opracowaniu standardów, wytycznych dotyczących anestezjologii i intensywnej terapii.

PTPAiIO ma swoich czynnych przedstawicieli w Krajowej Radzie Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Radzie ds. Anestezjologii.

Opiniujemy akty prawne dotyczące zawodu pielęgniarki i położnej. Bierzemy udział w opracowywaniu programów kształcenia.

Członkowie PTPAiIO pełnią funkcję konsultantów wojewódzkich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki.

PTPAiIO jest członkiem EfCCna, IFNA, WFCCNa i ma tam aktywnych przedstawicieli.

W 2011 roku powołano Grupę Roboczą do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki. Grupa Robocza od początku swojej pracy wypracowała

Stanowiska:

1.W sprawie zatrudniania specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki jako koordynatorów zespołu pielęgniarskiego w czasie dyżurów, 23 września 2011r ;

2.W sprawie delegowania pielęgniarek anestezjologicznych do pracy na innych oddziałach szpitalnych w czasie pełnienia dyżuru. Stanowisko uzgodnione wspólnie z Zarządem Głównym PTPAiIO i przesłane do Ministra Zdrowia, 26 marca 2013r.

Zalecenia:

1.Zalecenie dotyczące dokumentacji pielęgniarki anestezjologicznej na stanowisku znieczulenia, 26 luty 2012r Opracowano wzór karty czynności pielęgniarki anestezjologicznej na stanowisku znieczulenia,

2.Zalecenie w sprawie rejestru i analizy zdarzeń niepożądanych, 4 maja 2012r Utworzony został katalog zdarzeń niepożądanych, zgłoszenia można składać przez stronę internetową Towarzystwa, z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących zgłaszania takich zdarzeń.

3.Zalecenie w sprawie wytycznych pielęgnowania jamy ustnej u pacjentów dorosłych leczonych w OIT, 9 października 2012r. Uzyskało rekomendację Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

4.Zalecenie w sprawie wytycznych pielęgnowania dróg oddechowych u pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie leczonych w OIT, 26 września 2013r

5. ZASADY DOBREJ PRAKTYKI strategia pielęgnowania pacjenta dorosłego z założonym krótkoterminowym centralnym cewnikiem naczyniowym. Zalecenia postępowania.

Od 2014 roku rozpoczęliśmy wydawanie czasopisma naukowego “Pielęgniarstwo w Anestezjologii I Intensywnej Opiece”

www: ptpaio.pl, FB: facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Pielęgniarek...


button
close
SPECJALNOŚCI