2017-08-03

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych prowadzi działalność naukową w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego, współdziała w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek pediatrycznych, propaguje wiedzę z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego, dba o wysoką etykę zawodową pielęgniarek oraz współdziała w organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie tworzenia podstaw nowoczesnego pielęgniarstwa pediatrycznego.

Stowarzyszenie działa poprzez organizowanie konferencji, zjazdów, zebrań naukowych i innych form propagowania wiedzy fachowej, udział członków w różnych formach edukacji zawodowej, publikowanie prac naukowych za pośrednictwem istniejących wydawnictw oraz uczestniczenie przedstawicieli stowarzyszenia w składach komisji egzaminacyjnych, egzaminach kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek.

PSPP prowadzi także współpracę ze stowarzyszeniami naukowymi, środowiskiem naukowym, instytucjami i organizacjami społecznymi oraz samorządem pielęgniarek i położnych na rzecz rozwoju nauk pielęgniarskich, organizuje konferencje, spotkania edukacyjne dla rodziców i dzieci o tematyce poświęconej zdrowiu, współdziała z organizacjami samorządowymi i organami administracji państwowej w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pielęgniarek pediatrycznych na rzecz dzieci, pozyskuje firmy wspierające działania statutowe PSPP a także współpracuje z fundacjami i organizacjami mającymi na celu gromadzenie funduszy służących rozwojowi nauki z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego.

Zarząd bierze ponadto udział w kształtowaniu programów edukacji zawodowej dla pielęgniarstwa pediatrycznego;

Aby ubiegać się o przyjęcie w poczet członków PSPP, należy wypełnić deklarację członkowska  i przesłać ją listownie na adres :

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych

ul. Pożarskiego 25 /02

04 -730  Warszawa

lub e-mailem

pspp@pspp.eu

Decyzję o przyjęciu do stowarzyszenia podejmuje Zarząd, który zawiadamia pisemnie kandydata o przyjęciu i sposobie regulowania składek.

www: pspp.eu.


button
close
SPECJALNOŚCI