2017-08-04

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych zostało założone w 1998 r.  Od tamtej pory Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa epidemiologicznego, określa standardy kształcenia podyplomowego w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego, inicjuje i promuje skuteczne rozwiązania w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych, integruje środowisko pielęgniarek epidemiologicznych oraz reprezentuje ich interesy. 

Swoje cele PSPE realizuje poprzez organizowanie szkoleń, sympozjów, seminariów oraz innych form służących uzupełnieniu wiedzy i wymianie doświadczeń, w związku z pełnieniem funkcji pielęgniarki epidemiologicznej w szpitalu, opracowywanie procedur i standardów w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz innych zagadnień związanych z zapewnieniem jakości w szpitalu, opiniowanie w zakresie wdrażanych rozwiązań organizacyjnych, oraz technologii i produktów stosowanych w szpitalu, współudział w prowadzeniu badań naukowych obejmujących zagadnienia higieny i epidemiologii, prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych, opracowanie i opiniowanie programów szkoleń w zakresie problematyki zakażeń szpitalnych, opracowanie i wydawanie materiałów dydaktycznych i publikacji w zakresie higieny szpitalnej oraz epidemiologii oraz współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych zadaniach statutowych.

Stowarzyszenie wydaje ponadto kwartalnik „PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA”, który wszyscy członkowie PSPE otrzymują bezpłatnie. 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia proszone są o wysłanie wypełnionej deklaracji członkowskiej na adres:

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

ul. Medyków 26

40-752 Katowice -Ligota

Wypełniona deklaracja musi być potwierdzona pieczątką Działu Kadr i Zakładu Pracy, że osoba jest zatrudniona na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej.

Opłata wpisowa dla nowych członków wynosi 50,00 zł. Wysokość składki dla członka zwyczajnego oraz wspierającego wynosi 60,00 zł na rok.  

Strona  www Towarzystwa

button
close
SPECJALNOŚCI