2017-02-28

Liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w określonej dziedzinie pielęgniarstwa

Z roku na rok średnio o 11 000 wzrasta liczba pielęgniarek i położnych, które pomyślnie ukończyły kurs kwalifikacyjny w określonej dziedzinie pielęgniarstwa, wynika z raportów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych na lata 2013-2015. Na przestrzeni ostatnich trzech lat  takich specjalistek przybyło, kolejno: 14 595 w 2013, 8 308 w 2014 i 10 361 w 2015 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ze wszystkich 90 169 specjalistek z ukończonymi kursami, w roku 2015 najwięcej posiadało zaświadczenia z kursów: w dziedzinie pielęgniarstwa (dla pielęgniarek) - rodzinnego (15 485), anestezjologicznego i intensywnej opieki (15 422) oraz opieki długoterminowej (8 628). Także położne najczęściej wybierały kurs pielęgniarstwa rodzinnego (3 212), a z propozycji zarówno dla pielęgniarek, jak i położnych, najliczniej reprezentowanym kursem był ten pielęgniarstwa operacyjnego (2 034).

To powtórzenie tendencji z 2014 r., gdzie wśród 79 808 absolwentek kursów kwalifikacyjnych, najwięcej specjalistek ukończyło, spośród kursów dla pielęgniarek: kurs pielęgniarstwa rodzinnego (13493), anestezjologicznego i intensywnej opieki (10831), opieki długoterminowej (7959), dla położnych: kurs pielęgniarstwa rodzinnego (2834), dla pielęgniarek i położnych: pielęgniarstwa operacyjnego (1730).

Niewielkie różnice odnotowano w roku 2013. Do 31 grudnia kursy kwalifikacyjne ukończyło łącznie 71 500 specjalistek, a najpokaźniejsze grupy tworzyły pielęgniarki i położne po kursach: dla pielęgniarek, pielęgniarstwa rodzinnego (12159), pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (9156), pielęgniarstwa opieki długoterminowej (6589). Najwięcej położnych wybrało – i zakończyło z pozytywnym rezultatem – kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa rodzinnego, a z kursów dla pielęgniarek i położnych tryumfy święcił, inaczej niż w latach późniejszych, kurs pielęgniarstwa epidemiologicznego (1584).

Z kolei Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako łączną liczbę absolwentów kursów kwalifikacyjnych na lata 2010-2015 podaje 136 301. Według danych CKPPiP, najwięcej specjalistek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym zamieszkiwało woj. mazowieckie (24 proc.), woj. śląskie (13,9 proc.) oraz woj. małopolskie (8,8 proc.).

Przypomnijmy, że w sierpniu 2015 r. Minister Zdrowia podpisał nowe, szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych, co zmniejszyło liczbę dziedzin kształcenia w ramach specjalizacji, z 26 do 17, a zwiększyło liczbę dziedzin kształcenia dla kursów kwalifikacyjnych, z 21 do 24.

„W związku z rozwojem medycyny oraz zmniejszeniem liczby godzin kształcenia nowe programy zostały zaktualizowane. M.in. dopuszczono możliwość modyfikacji czasu trwania zajęć w wymiarze nie większym niż 20% ogółu godzin kształcenia – w przypadku specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych oraz w wymiarze nie większym niż 10% ogółu godzin kształcenia – dla kursów specjalistycznych, pod kątem umożliwienia wykorzystania ich w ramach samokształcenia”, tłumaczyli wtedy przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. „Skrócenie czasu trwania szkoleń zwiększy ich dostępność. To istotne z punktu widzenia samych pielęgniarek i położnych oraz ich pracodawców, dla których istotne znaczenie ma skrócenie absencji pracownika w związku z jego udziałem w szkoleniach podyplomowych”.

Źródło: http://arch.nipip.plhttp://www.ckppip.edu.plhttp://www.mz.gov.pl.

button
close
SPECJALNOŚCI