2017-03-01

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jest dążenie do stałego rozwoju kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przy współpracy środowiska zawodowego i organizatorów kształcenia.

Do zadań Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, należy m.in. obsługa merytoryczna i finansowa umów o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń specjalizacyjnych, wydawanie pielęgniarkom i położnym dyplomu uzyskania tytułu specjalisty, prowadzenie rejestru pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł specjalisty, prowadzenie archiwum dokumentów Centrum oraz nadzór nad archiwizacją dokumentacji oraz współpraca z organizatorami kształcenia, organami prowadzącymi rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, stowarzyszeniami zawodowymi i towarzystwami naukowymi pielęgniarek i położnych, konsultantami krajowymi i wojewódzkimi w dziedzinie medycyny, w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, pracownikami naukowymi uczelni wyższych kształcących w zawodach pielęgniarki, położnej, a także organami administracji rządowej i samorządowej.


Źródło: http://www.ckppip.edu.pl.

button
close
SPECJALNOŚCI