2020-05-13Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo chirurgicznePielęgniarstwo internistycznePielęgniarstwo diabetologicznePielęgniarstwo pediatrycznePielęgniarstwo kardiologicznePielęgniarstwo psychiatrycznePielęgniarstwo neurologicznePielęgniarstwo rodzinnePielęgniarstwo opieki długoterminowejPielęgniarstwo ginekologicznePielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiPielęgniarstwo onkologicznePielęgniarstwo operacyjnePielęgniarstwo opieki paliatywnejPielęgniarstwo ratunkowePielęgniarstwo transplantacyjnePielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowaniaPielęgniarstwo neonatologicznePielęgniarstwo nefrologicznePielęgniarstwo epidemiologiczneOchrona zdrowia pracującychPołożnictwoOrganizacja i zarządzaniePielęgniarstwo geriatrycznePielęgniarstwo pulmonologiczne

Stanowisko Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych W sprawie: projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ

Stanowisko Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie 

z dnia 12 maja2020 roku 

W sprawie: projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 1 7 kwietnia 2020 roku 

Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krakowie stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu w§ 1 p. 4 projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 17 kwietnia 2020 roku (Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia: MZ 862) wspólnej deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej (zwanej dalej wspólną deklaracją), której wzór stanowi załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia. Wskazany zapis§ 1 p. 4 oraz załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia winny zostać z niego bezwzględnie usunięte. 

Projektowane rozporządzenie, wedle karty oceny skutków regulacji, ma na celu „ Usprawnienie procesu składania deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ( ... ) zwiększenie czytelności oraz przeż,zystości zawartych w nie; danych. .. ". Ten sam dokument mówi też o tym, że „ Wejście w życie przedmiotowego projektu nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki". Oba te założenia są błędne i rażąco sprzeczne z treścią projektowanego rozporządzenia. 

Wprowadzenie przepisem§ 1 p. 4 projektowanego rozporządzenia wspólnej deklaracji w znaczący sposób wpłynie na konkurencyjność na rynku podmiotów leczniczych. Wprowadzony wzór znacznie osłabi pozycję tych praktyk zawodowych i podmiotów leczniczych, które prowadzone są przez pielęgniarki i położne i które w tym zakresie udzielają świadczeń zdrowotnych. Struktura rynku usług medycznych w zakresie realizacji świadczeń POZ pokazuje, iż znaczną jego część stanowią podmioty lecznicze prowadzone przez lekarzy, którzy poza świadczeniami lekarza POZ udzielają także świadczeń pielęgniarki POZ i położnej POZ zatrudniając osoby uprawnione do wykonywania tych zawodów. Tą grupę podmiotów należy uznać za dominująca w tym obszarze usług. Mniejszą grupę stanowią praktyki zawodowe i podmioty lecznicze prowadzone przez pielęgniarki i położne, udzielające świadczeń pielęgniarki POZ i położonej POZ. Najczęściej podmioty te nie zatrudniają lekarzy. Istnienie samodzielnych podmiotów pielęgniarskich i położnych stanowi realizacje dyspozycji art. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, który mówi wyraźnie i wprost o samodzielności tych zawodów. Mniejsza liczba takich podmiotów nie może ab solu tnie stanowić podstawy do gorszego ich traktowania. Tymczasem wprowadzenie wspólnej deklaracji stanowić będzie narzędzie dla podmiotów dominujących na rynku, a prowadzonych przez lekarzy, do wymuszania na pacjentach lub choćby sugerowania im, że każda z tych usług medycznych (lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ) musi być świadczona w jednym miejscu i u jednego świadczeniodawcy. Taki bowiem wniosek pośrednio wysnuć można z konstrukcji wspólnej deklaracji. Skoro bowiem pacjentowi przedstawiona zostanie jedna deklaracja, w której rubryki pozwolą wskazać jednego świadczeniodawcę i dalej lekarza, pielęgniarkę i położną, to logicznie wyciągnięte z tego wnioski prowadzić będą do błędnego przekonania, że wszystkie te usługi mogą być wybrane tylko u tego jednego świadczeniodawcy. Ryzyko to jest tym powazmeJsze, że ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2217) (zwana dalej ustawa poz) już i tak daje lekarzom najsilniejszą pozycję w zakresie całości usług poz, przyznając im prawo do koordynowania opieki w poz (art. 5 ustawy poz). Niesie to za sobą poważne ryzyko ograniczenia uczciwej konkurencji w zakresie udzielania świadczeń pielęgniarki POZ i położnej POZ, wbrew ocenie autora projektu rozporządzenia. Istnienie odrębnych deklaracji do lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, tak jak funkcjonuje to dotychczas, jest najbardziej czytelnym, prostym i uczciwym sposobem gromadzenia deklaracji przez osoby wykonujące jeden z trzech wymienionych zawodów.

Wspólna deklaracja sprzeczna jest też innymi zasadami wprowadzonymi w ustawie poz, m.in. art. 9 tej ustawy, który mówi o możliwości wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ u różnych świadczeniodawców. Wprowadzenie wspólnej deklaracji, wobec przyjętych zasad funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (koordynacja) w rzeczywistości odbierze pacjentom realną możliwość swobodnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. Nie sposób wymagać od pacjentów znajomości szeregu przepisów prawa oraz wzorów dokumentów w nich wprowadzonych, w tym wiedzy na temat funkcjonowania zarówno deklaracji odrębnych jak i wspólnych. Z doświadczenia życiowego i obserwacji funkcjonowania podmiotów na rynku usług poz można z dużą dozą prawdopodobieństwa wysnuć wniosek, że podmioty lecznicze lekarskie nie będą pacjentom w ogóle przedstawiać wzorów deklaracji odrębnych, a będą korzystać z deklaracji wspólnej, naruszając zasady uczciwej konkurencji i samodzielności zawodów medycznych. 

Niezwykle istotnym zagrożeniem płynącym z wprowadzenia wspólnej deklaracji, o którym należy wyraźnie wspomnieć, i które należy wyraźnie wyodrębnić, jest ograniczenie samodzielności zawodów pielęgniarki i położnej. Samodzielność ta wynika jasno, konkretnie i wprost z przepisu art. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1039) i nie może być ograniczana, a już tym bardziej zapisami aktu prawnego niższej rangi, jakim jest rozporządzenie. Z kolei Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, jako jednostka organizacyjna samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych zobowiązana do reprezentowania osób wykonujących te zawody oraz sprawująca pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, wobec tak zaprojektowanych rozwiązań prawnych w zakresie wyraża swój stanowczy sprzeciw. 

Pragniemy wyraźnie podkreślić, że to profesj analizm i udzielanie świadczeń na jak najwyższym poziomie winno stanowić podstawowe kryterium wyboru świadczeniodawcy. Przepisy prawa i wprowadzone na ich podstawie dokumenty nie mogą tego kryterium w żadnym stopniu ograniczać, a ryzyko takiego ograniczenia płynie z treści projektowanego rozporządzenia w zakresie zakwestionowanym przez Małopolską Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych. źródło: pismo otrzymane od MIPiP

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
Usługi i zabiegi
wszystkie
533
nik
25
epidemia
20
pandemia
14
szczepienia
13
wycofane z obrotu
13
raporty
12
gif
11
symulacja medyczna
11
kalendarz szczepień
10
lista refundacyjna
9
koronawirus
9
podwyżki
8
dokumentacja
7
projekty ustaw
6
wyroby medyczne
5
pielęgniarka poz
5
studia pielęgniarskie
5
studia
5
ustawa
4
uzależnienie
4
pielęgniarka szkolna
4
cukrzyca
4
alkoholizm
3
praca
3
młodzież
3
rozporządzenie
3
badania naukowe w pielęgniarstwie
3
projekt rozporządzenia
3
ratownictwo medyczne
3
SOR
3
recepty
3
stypendia
3
normy zatrudnienia
3
wynagrodzenie
3
pracodawca
3
pielęgniarka systemu
2
udar
2
prawo
2
żywienie
2
nfz
2
ból
2
politycy
2
reforma
2
młoda pielęgniarka
2
pielęgniarstwo
2
konkurs
2
poz
2
położna poz
2
strategia
2
prawa pacjenta
2
zdrowie publiczne
2
badania kliniczne
2
leki 75+
2
dzieci
2
braki leków
2
zdrowie psychiczne
2
urlop szkoleniowy
2
e-recepta
2
leki na cukrzycę
2
e-recepty
2
testy
2
system opieki
2
zdrowie psychiczne
1
apteki
1
karta pacjenta
1
transplantacja
1
rzecznik
1
egzamin
1
zakażenie
1
mammografia
1
rak piersi
1
geriatria
1
populacja
1
Polska
1
krew
1
przetaczanie krwi
1
krwiodawstwo
1
transfuzja
1
książka transuzji
1
działania niepożądane
1
powołanie
1
współuzależnienie
1
pielęgniarka anestezjologiczna
1
badanie serca
1
kardiologia
1
pielęgniarka kardiologiczna
1
badanie epidemiologiczne w pielęgniarstwie
1
deklaracja wyboru
1
program e-learningowy
1
stomatologia dziecięca
1
ciąża
1
instrumentariuszki
1
HIV
1
badania genetyczne
1
leczenie ran
1
starzenie się
1
standard
1
opieka okołoporodowa
1
niepełnosprawni
1
odra
1
WHO
1
zaburzenia słuchu
1
ankieta
1
program przesiewowy
1
e-zdrowie
1
mastektomia
1
rotawirus
1
zakażenie szpitalne
1
spotkania autorskie
1
depresja
1
badania sportowe
1
gruźlica
1
HPV
1
łuszczyca
1
choroby skóry
1
senior
1
gis
1
choroby serca
1
otyłość
1
programy edukacyjne
1
nowotwory krwi
1
karmienie piersią
1
polityka lekowa
1
implant ślimakowy
1
wstrzymane w obrocie
1
AIDS
1
udar mózgu
1
opinia prawna
1
dawca szpiku
1
uzależnienia
1
platforma
1
rejestracja
1
kampania
1
nadwaga
1
porada
1
metformina
1
realizacja zleceń
1
umowy elektroniczne
1
virus
1
przeszczepy
1
agresja
1
specjalizacja
1
program kształcenia
1
grypa
1
profilaktyka 40 plus
1
profilaktyka
1
informatyzacja
1
zabieg operacyjny
1
zalecenia
1
jeden etat
1
button
close
SPECJALNOŚCI