2020-01-09Pielęgniarstwo psychiatryczne

Wypis ze szpitala psychiatrycznego

Zdrowie pacjenta jest dla lekarza wartością nadrzędną, jego zaangażowanie w sytuację chorego odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia. Lekarz, prowadząc pacjenta w szpitalu psychiatrycznym poznaje jego historię - począwszy od stanu zdrowia po sytuację związaną z jego otoczeniem oraz warunkami mieszkaniowymi. Podejmując decyzję o wypisaniu go ze szpitala musi ocenić czy stan zdrowia pacjenta na to pozwala oraz jaką ma on sytuację osobistą. Informacje te pozwalają ocenić czy pacjent jest w stanie sam poradzić sobie poza szpitalem i czy np. nie nastąpi u niego nawrót kryzysu psychicznego.

Wypis ze szpitala psychiatrycznego pacjenta przyjętego za zgodą

Wypis z psychiatrycznego podmiotu leczniczego jest możliwy, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych.

Pacjent może być również wypisany na własne żądanie, wówczas musi zostać dokładnie poinformowany o ewentualnych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Zarówno pacjent jak i lekarz zobowiązani są podpisać oświadczenie o wypisie na własne żądanie wraz z adnotacją o zapoznaniu się przez pacjenta z możliwymi następstwami zaprzestania hospitalizacji.

Natomiast w przypadku, gdy ma swojego przedstawiciela ustawowego, również on może zadecydować o wypisie podopiecznego ze szpitala.

Pacjent może zostać również wypisany z podmiotu leczniczego w sytuacji, w której w rażący sposób narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz gdy nie zachodzi obawa, że opuszczenie przez niego placówki może stanowić niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia, czy zdrowia i życia innych osób. Pacjent nie może zostać wypisany po jednorazowym incydencie, ale w przypadku gdy np. często narusza zapisy regulaminu porządkowego szpitala.

Mówią o tym zapisy art. 29 ustawy o działalności leczniczej, które bezpośrednio odnoszą się do placówek stacjonarnych i całodobowych, czyli podmiotów prowadzących szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady rehabilitacji leczniczej oraz hospicja.

Wycofanie zgody na leczenie przez osobę przyjętą za zgodą

Wypisu ze szpitala psychiatrycznego może domagać się również osoba przyjęta do niego za swoją zgodą. Jednak w sytuacji, gdy zachowanie pacjenta wskazuje na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia jego lub innych osób, istnieje możliwość zatrzymania go w szpitalu psychiatrycznym pomimo, że został do niego pierwotnie przyjęty za swoją zgodą. Zagrożenie to musi być jednak związane z aktualnym stanem zdrowia pacjenta, a nie odnosić się do okoliczności występujących w chwili jego przyjęcia do szpitala.

Wypis ze szpitala psychiatrycznego pacjenta przyjętego bez zgody

Osoba przebywająca w szpitalu psychiatrycznym bez swojej zgody również może złożyć wniosek o wypisanie jej ze szpitala. Może to zrobić w dowolnej formie - ustnej lub pisemnej. Do złożenia wniosku jest uprawniona także rodzina pacjenta (czyli małżonek, rodzeństwo oraz krewni w linii prostej), przedstawiciel ustawowy oraz osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.

Wystąpienie z wnioskiem o wypisanie ze szpitala powinno być odnotowane w historii choroby pacjenta. Natomiast decyzję o wypisaniu pacjenta przebywającego bez zgody podejmuje lekarz kierujący oddziałem, jeśli uzna, że ustały przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego pacjenta zostaje wypisane. O wypisie jest też zawiadamiany sąd.

Odmowa wypisania pacjenta przyjętego bez zgody

W sytuacji gdy lekarz stwierdza, że nie ustały przyczyny, które spowodowały przyjęcie pacjenta na oddział psychiatryczny, ma prawo odmówić wypisu, pomimo żądania opuszczenia placówki przez pacjenta, bądź jego przedstawiciela ustawowego. W takim przypadku pacjent, bądź jego przedstawiciel ustawowy mogą wystąpić o nakazanie wypisania do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się szpital. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wniosek ten należy złożyć w terminie 7 dni od uzyskania informacji o odmowie wypisania oraz o terminie i sposobie złożenia wniosku.

W sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

Podczas posiedzenia sąd stwierdza, czy należy niezwłocznie zwolnić pacjenta ze szpitala, czy jednak należy zatrzymać go w placówce bez zgody i kontynuować hospitalizację. Decydującym powodem do zatrzymania osoby chorej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody jest stwierdzenie, że dotychczasowe zachowanie zagraża bezpośrednio jej życiu albo życiu i zdrowiu innych osób.

Aspekty praktyczne

Lekarz wypisujący pacjenta ze szpitala psychiatrycznego, powinien przygotować go do ewentualnego kontynuowania leczenia ambulatoryjnego a także w sposób zrozumiały przekazać wszystkie niezbędne zalecenia.

Pacjent powinien być świadomy konsekwencji przerwania hospitalizacji i leczenia oraz ewentualnych skutków jakie z tym się wiążą. Celem lekarzy jest ustabilizowanie stanu zdrowotnego pacjenta tak, by był jak najlepiej przygotowany do powrotu do swojego codziennego środowiska, rutynowych zajęć, czy pracy. W przypadku gdy lekarz widzi konieczność dalszego leczenia pacjenta, podejmuje starania, by przekonać go do kontynuacji hospitalizacji.. Na zakończenie pobytu w szpitalu pacjent otrzymuje również kartę informacyjną. Warto omówić z lekarzem zapisy w niej zawarte, tak aby pacjent je rozumiał i właściwe wdrażał zalecenia lekarskie po wyjściu do domu.

Źródło: https://rpp.gov.pl/

KOMENTARZE
Dodaj komentarz
button
close
SPECJALNOŚCI