2019-05-09Pielęgniarstwo ogólnePielęgniarstwo psychiatryczne

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego za zgodą i bez zgody cz.1.

Kiedy do szpitala psychiatrycznego można trafić za swoją zgodą, a kiedy osoba doświadczająca kryzysu psychicznego może zostać przyjęta na leczenie bez takiej zgody?

Kiedy do szpitala psychiatrycznego można trafić za swoją zgodą, a kiedy osoba doświadczająca kryzysu psychicznego może zostać przyjęta na leczenie bez takiej zgody?

22 i 23 – to numery artykułów w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, które są kluczowe w poszukiwaniu odpowiedzi na postawione powyżej pytania.

 

Przyjęcie za zgodą

Do szpitala psychiatrycznego może być przyjęta osoba z zaburzeniami psychicznymi, która posiada skierowanie do szpitala i wyraziła pisemną zgodę na przyjęcie. Skierowanie jest ważne 14 dni od jego wystawienia  - do dnia zgłoszenia się z nim do dowolnego szpitala psychiatrycznego na terenie kraju. Jak wygląda skierowanie do szpitala psychiatrycznego? Zobaczycie je na zdjęciu obok.

 

W nagłych sytuacjach, np. gdy istnieje prawdopodobieństwo znacznego pogorszenia stanu zdrowia w krótkim czasie, skierowanie nie jest bezwzględnie konieczne. Nadal niezbędne jest jednak wyrażenie zgody na piśmie przez osobę przyjmowaną.

Jeśli do szpitala ma być przyjęta osoba upośledzona umysłowo lub osoba z zaburzeniami świadomości, konieczna jest zgoda sądu opiekuńczego. W przypadkach nagłych osoba taka zostaje jednak przyjmowana do szpitala natychmiast i dopiero po jej przyjęciu szpital występuje do sądu opiekuńczego o wydanie stosownej zgody.

 

W przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych całkowicie, pisemną zgodę na  przyjęcie do szpitala wyraża ich przedstawiciel ustawowy. Osoby pełnoletnie ubezwłasnowolnione całkowicie oraz małoletnie powyżej 16 roku życia mogą jednak sprzeciwić się takiemu przyjęciu – wówczas ostateczną decyzję podejmuje sąd opiekuńczy.

 

Przyjęcie bez zgody 

Mamy czasem do czynienia z sytuacjami, kiedy osoba nie wyraża zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, a mimo to jest do niego przyjmowana. Wtedy muszą być jednak bezwzględnie spełnione określone warunki. W szpitalu psychiatrycznym bez zgody może być leczona tylko osoba chora psychicznie i tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. O przyjęciu do szpitala tej osoby decyduje lekarz, wyznaczony do tej czynności po osobistym zbadaniu chorego i zasięgnięciu - w miarę możliwości -opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. O przyjęciu bez zgody w ciągu 48 godzin zawiadomiony powinien być kierownik podmiotu leczniczego. Ma on z kolei 72 godziny od momentu ww. przyjęcia na zawiadomienie sądu opiekuńczego, właściwego miejscowo dla danego szpitala. Sędzia wysłuchuje osobę przyjętą bez zgody w ciągu 48 godzin licząc od chwili otrzymania zawiadomienia. Następnie w ciągu 14 dni – znów licząc od dnia otrzymania zawiadomienia – powinna zostać przeprowadzona rozprawa. Na zdjęciach obok znajdziecie wzory zawiadomień, które są kierowane do kierownika szpitala psychiatrycznego, jak i do sądu opiekuńczego.

 

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, w szczególności bez zgody pacjenta, jest jednym z najtrudniejszych momentów zarówno dla osoby doświadczającej kryzysu psychicznego, jak i dla osób podejmujących tę decyzję. 
źródło: www.rpp.gov.pl


KOMENTARZE
Dodaj komentarz
button
close
SPECJALNOŚCI